Ar biroja atbalstu izdotās grāmatas

no-thumbnail

Music therapy

no-thumbnail

Music therapy

The book ” Music Therapy-education and research, experience and practice”,as supported by the project “German-Latvian Music therapy Education and Science Forum”, assisted by the Baltic-German university office. The overall objective of the project was the introduction of a music therapy procedure as an integral part of medical care in Latvia, while the project’s direct aim was to establish cooperation between Latvian and German universities to ensure the exchange of learning content and thus contribute to improving the quality of study programmes.

Aizvērt
no-thumbnail

German-Estonian verbs dictionary

no-thumbnail

German-Estonian verbs dictionary

“German-Estonian verbs dictionary” is a good assistant for the Berlin. Dictionary sentence patterns and examples describe the use of approximately 750 German verbs. However, if there is an interest in the Estonian language displayed to the Berlin, it is possible to find in the dictionary each verb translations of the Estonian language together with the corresponding sentences and sentence patterns. In order to look at the Estonian verbs it will be useful to have Estonian-German verbs with an indication of the types of verbs, whose forms of origin are found in a separate table.

Aizvērt
no-thumbnail

“Knowledge Management as a Condition of Business Activity”

no-thumbnail

“Knowledge Management as a Condition of Business Activity”

The book is part of the project “Managing knowledge as a prerequisite for business development: Comparative Study in the context of the small and medium-sized enterprises in Germany” , implemented by the Daugavpils University in cooperation with The University of Wismar. The book reflects the comparative data and analysis of the study and incorporates a knowledge management dimension into the German and Latvian enterprises, a comparison, conclusions and recommendations for small and medium-sized enterprises for their current aspects of knowledge management.

Aizvērt

J.M.R. Lenca grāmata “Piezīmes par teātri”

J.M.R. Lenca grāmata “Piezīmes par teātri”

Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības

Grāmata izdota projekta „Starptautiska zinātniska konference veltīta J.M.R. Lenca 260. gadadienai ar kultūras programmu Cesvainē un J.M.R. Lenca darbu izlases pirmizdevumu latviešu valodā” ietvaros, sadarbojoties Vidzemes Augstskolai un Freiburgas Alberta Ludviga universitātei. Šī grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums tuvināt Lencu lasītājam latviešu tulkojumā. Izdevumā iekļauta viņa programmatiskā eseja „Piezīmes par teātri” un hrestomātiskā luga „Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības”.

Aizvērt

“Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumi: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā”

“Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumi: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā”

Grāmata ir izdota projekta „Zināšanu pārvaldība kā uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījums: salīdzinošais pētījums Vācijas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā” ietvaros, kas īstenots Daugavpils Universitātei sadarbojoties ar Vismāras Augstskolu. Grāmata atspoguļo salīdzinošā pētījuma datus un analīzi, kā arī ietver zināšanu pārvaldības aspektu Vācijas un Latvijas uzņēmumos salīdzinājumu, secinājumus un ieteikumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiem aktuālos zināšanu pārvaldības aspektos.

Aizvērt

“Kas Gilgamešam kopīgs ar gēnu pētniecību?”

“Kas Gilgamešam kopīgs ar gēnu pētniecību?”

Raksti par kultūru un tautas ticējumiem

Projekta „Vāciski runājošu folkloristu un vēsturnieku rakstu krājuma publicēšana igauņu valodā” ietvaros, sadarbojoties Igaunijas Folkloras institūtam ar Kristiāna Albrehta Universitātes Ķīlē Filozofijas fakultāti, izdots rakstu krājums igauņu valodā ar 12 folkloristu, etnologu un vēsturnieku rakstiem. Rakstu krājuma raksti atklāj Igaunijā maz pētītas vai vēl neizpētītas tēmas, kā arī sniedz jaunu un saistošu pieeju tradicionāliem jautājumiem, kas rakstu krājumu padara par pievilcīgu plašam lasītāju lokam un rada interesi par kultūrzinātnisko pētniecību vāciski runājošās valstīs.

Aizvērt

“Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas; kultūras revolūcija Eiropā”

“Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas; kultūras revolūcija Eiropā”

Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā; TĒZES

Grāmata ietver no 2013. gada 14. līdz 16. martam Rīgā un Ērgļos Rūdolfa Blaumaņa 150. gada dienai veltītās konferences „Rūdolfs Blaumanis un 19./20. gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā. Proza, drāma un teātris tekstā un kontekstā” tēzes.

Aizvērt

“Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca”

“Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca”

„Vācu-igauņu darbības vārdu vārdnīca” ir labs palīgs berlīnietim. Vārdnīca teikumu modeļu un piemēru veidā apraksta apmēram 750 vācu darbības vārdu pielietojumu. Tomēr, ja berlīnietim parādītos interese par igauņu valodu, vārdnīcā ir iespējams atrast katram darbības vārdam tulkojumu variantus igauņu valodā kopā ar atbilstošiem teikumiem un teikumu modeļiem. Lai apskatītos igauņu darbības vārdus, noderēs igauņu-vācu darbības vārdu reģistrs ar norādēm uz darbības vārdu tipiem, kuru izcelsmes formas ir atrodamas atsevišķā tabulā.

Aizvērt

“Interlitteraria 18/2-2013, Tartu University Press 2013”

“Interlitteraria 18/2-2013, Tartu University Press 2013”

Miscellanea, SCHRIFTsteller und DIKTATuren (Rakstnieki un diktatūras)

Pēc notikušajiem semināriem Rīgā un Tartu 2011. un 2012. gadā, kuri notika ar Baltijas- Vācijas Augstskolu biroja atbalstu, asoc.prof. Līna Lukas (Liina Lukas) un asoc.viesprofesore Silke Pasevalka (Silke Pasewalck) ir izveidojušas zinātnisku izdevumu „interlitteraria”. Semināros uzmanība tika fokusēta uz dzejas un literatūras lomu totalitārisma režīmā.  Šajā izdevumā var iepazīties ar jaunākajām tendencēm literatūrā un kultūras studijām, kuras attiecinātas uz Padomju Savienību.

Ar grāmatas ievadu var iepazīties šeit >>

Aizvērt

“Mūzikas terapija”

“Mūzikas terapija”

Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta „Vācijas – Latvijas Mūzikas terapijas izglītības un zinātnes forums” rezultātā izdotā grāmata „Mūzikas terapija – Izglītība un pētniecība, pieredze un prakse”. Projekta vispārējais mērķis bija mūzikas terapijas procedūru ieviešana, kā neatņemamu daļu no medicīnas aprūpes Latvijā, savukārt projekta tiešais mērķis bija izveidot sadarbību starp Latvijas un Vācijas universitātēm, lai nodrošinātu mācību satura apmaiņu, tādējādi veicinot studiju programmu kvalitātes uzlabojumus.

Aizvērt

„International Business- Baltic Business Development”

„International Business- Baltic Business Development”

Ar Baltijas-Vācijas Augstkolu biroja projekta “Kolokvijs Tallinā „Uzņēmējdarbības attīstiba Centrāleiropā”” atbalstu ir izdota jauna grāmata „International Business- Baltic Business Development”. Grāmatā apkopoti referāti par Baltijas jūras uzņēmējdarbības attīstības problēmām.

Aizvērt

“Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās”

“Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās”

(The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations)

Rakstu krājums “Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās” (The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations) tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti.Rakstu krājums “Vēstures ģeopolitika Latvijas-Krievijas attiecībās” (The Geopolitics of History in Latvian-Russian Relations) tapis Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā (LU SPPI) grāmatas redaktora Nila Muižnieka vadībā. Krājumā apkopoti raksti par Latvijas attēlojumu Krievijas vēstures naratīvā (historiogrāfijā, mācību grāmatās, dokumentālajās filmās), kā arī analīze par vēstures „dialogiem” divpusējās attiecībās un starptautiskajās institūcijās. Autori ir LU SZF mācībspēki un doktoranti.

Grāmatas digitālā versija pieejama šeit >>

Aizvērt

Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne”

Latvijas Universitātes žurnāls „Juridiskā zinātne”

Nr.7

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centru un Latvijas Vēstures institūtu, īstenoja Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstīto projektu „Tiesību-politiskā situācija jūras reģionā pirms un pēc Pirmā pasaules kara (1917-1922). Jaunu valstu dibināšana un to konstitucionāli tiesiskā dimensija.” Projektu ietvaros no 2014. gada 13. – 14. jūnijam Rīgā un Jūrmalā norisinājās tāda paša nosaukuma starptautiska zinātniska konference. Latvijas Universitātes izdevumā ir apkopoti konferencē prezentētie lasījumi, kurā ietilpst deviņas esejas angļu un vācu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Izdevums sniedz plašu pārskatu par Latvijas leģitimitātes un jurisdikcijas vēsturisko rašanos, kā arī ietver sevī ieskatu par Igaunijas un Lietuvas pieredzi.

Žurnāla digitālā versija pieejama šeit >>

Aizvērt

„Baltijas–Vācijas kultūras apmaiņa”

„Baltijas–Vācijas kultūras apmaiņa”

Deutsch-Baltischer Kulturtransfer

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja atbalstītā projekta – zinātniskāskonferences „Ģermānistikas pētījumu un mācību perspektīvas kultūras zinātņu kontekstā Latvijā un Vācijā” – ietvaros ir izdota grāmata „Deutsch-Baltischer Kulturtransfer”. Konferencē uzstājās pazīstami literatūrzinātnieki starpkultūru pētniecības jomās no universitātēm un institūtiem Vācijā un Latvijā. Projekta galvenais mērķis bija analizēt Baltijas – Vācijas literatūras attiecības, ņemot vērā pašreizējās kultūras pārneses pētījumus.

Ieskats grāmatas pirmajās lapās ir pieejams šeit >>

Aizvērt