Iesniedzamie dokumenti

  • Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma, finansēšanas plāna un Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājuma.
  • Pieteikuma sagatavošanā jāizmanto tikai un vienīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja sagatavotās dokumentu veidlapas 2024. gadam.
  • Projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā (ar projekta kopsavilkumu angļu valodā) vai angļu valodā (ar projekta kopsavilkumu vācu valodā), izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa 2024 vācu valodā” vai „Projekta pieteikuma veidlapa 2024 angļu valodā”.
  • Aizpildot veidlapas, jāņem vērā 2024. gada projektu konkursa vadlīnijās norādītie nosacījumi Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu īstenošanai.
  • Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājumam ir jābūt sagatavotam uz sadarbības universitātes veidlapas. Partnera apliecinājumam ir jābūt Vācijas partnera parakstītam. Sākotnēji partnera apliecinājums var tikt iesniegts skenētā veidā, bet projekta apstiprināšanas gadījumā, būs jāiesniedz apliecinājuma oriģināls.
  • Visi projekta pieteikuma dokumenti jāiesniedz projektu pieteikumu portālā, vēlākais, līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām līdz plkst. 23.59 (pēc Baltijas valstu laika joslas).
  • Nepilnīgi projektu pieteikumi netiks izskatīti.

Dokumenti

Vācijas partnera/-u sadarbības apliecinājums uz partneruniversitātes veidlapas

Noderīga informācija

Paldies projektu dalībniekiem par Jūsu pieteikumiem 2024. gada projektu konkursa 2. kārtai!

Vēlamies informēt, ka detalizēta projektu pieteikumu izvērtēšana, kuru veic Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja komisija, sastāvot no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem, vēl norisinās.
Nākamās nedēļas laikā, Jūs saņemsiet vēstuli no Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja, kurā tiks paziņots projektu konkursa rezultāts. Jūsu projekta apstiprinājuma gadījumā tiks sīkāk aprakstīts, kas ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Pirms pieteikuma sagatavošanas

J: Vai varu iesniegt pieteikumu, ja vēlos sadarboties ar partneri, kuram nav universitātes statusa?

A: Jā. Tomēr šajā gadījumā izvēlētajam partnerim jābūt pētniecības institūtam vai iestādei (piemēram, Roberta Koha institūts Vācijā). Projekta pieteikumā pēc iespējas skaidrāk jānoformulē izvēlētā partnera pētnieciskais profils, īpaši, ja iestāde ir mazāk zināma.

Projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana

J: Kādā valodā jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa?

A: Projekta pieteikums, kā arī finanšu plāns jāaizpilda vācu vai angļu valodā, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu un finanšu plāna veidlapu, ko var atrast  šeit.

 

J: Vai nav labāk, ja izmantoju tikai vienu no projekta pieteikuma veidlapām (t.i., angļu valodā) un aizpildu to angļu, vācu un [lietuviešu, latviešu, igauņu] valodā?

A: Nē. Ja projekts tiks apstiprināts, jums tiks izsniegta atsevišķa veidlapa, lai aprakstītu projektu vācu vai angļu valodā un jūsu dzimtajā valodā [lietuviešu, latviešu vai igauņu].

 

J: Vai projekta pieteikuma veidlapas 4. punkta pirmajā iedaļā ir jāraksta precīzs projekta sākuma un beigu datums?

A: Jā. Rakstiet precīzu sākuma un beigu datumu, norādot dienu, mēnesi un gadu (formāts dd.mm.gggg), jo Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs var segt tikai tos izdevumus, kas tiek veikti projekta īstenošanas periodā, sākot ar dienu, kuru esat norādījis kā sākuma datumu, līdz dienai, kuru esat norādījis kā beigu datumu.

 

J: Vai projekta pieteikuma veidlapas 4. punkta 2. iedaļā ir jānorāda precīzs(-i) sadarbības partneris(-i)?

A: Jā, šajā sadaļā ir jānorāda izvēlētā sadarbības iestāde, lai vērtēšanas komisija varētu izvērtēt partnerības kvalitāti.

 

J: Kas tiek saprasts ar publiskiem pasākumiem  projekta pieteikuma veidlapas 4. punkta 5. iedaļā?

A: Publisks pasākums ir jebkurš pasākums, kurā piedalās ne tikai projekta komanda un projektā tieši iesaistītās personas, bet arī lielāka auditorija. Ja vēlaties organizēt semināru starp tiem, kas ir tieši iesaistīti projektā (piemēram, tikai projekta vadītāji un viņu attiecīgā(-ās) pētniecības grupa(-as), tas nav jāraksta šajā iedaļā, bet gan 4. iedaļā  “Galvenās aktivitātes”). Ja vēlaties organizēt konferenci vai vairākus pasākumus (klātienē un/vai tiešsaistē), kas ir pieejami plašākam interesentu lokam (studentiem, profesoriem, utt.), tas jāraksta sadaļā “Publiskie pasākumi”.

 

J: Vai projekta pieteikuma veidlapas 4. punkta 6. iedaļā vienmēr jānorāda to cilvēku skaits, kuri (tieši un netieši) gūs labumu no projekta?

A: Jā. Protams, ne vienmēr varēsiet norādīt precīzu to cilvēku skaitu, kuri būs netieši iesaistīti, tomēr jums jācenšas sniegt vismaz aptuvenu skaitu, lai vērtēšanas komisija varētu izvērtēt jūsu projekta redzamību.

 

J: Kādus pasākumus projekta atpazīstamības veicināšanai varu minēt  14. punktā?

A: Šajā iedaļā jānorāda informācija, ja plānojat reklamēt projektu savas universitātes un partneru universitātes tīmekļa vietnē, jebkurā sociālo mediju platformā, (vietējos) ziņu kanālos, (vietējā) radio, izmantojot publikācijas zinātniskos žurnālos utt. Sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas, pievienojot to sociālo mediju platformas(-u), ziņu kanālus un/vai zinātnisko(-ās) publikāciju(-as) nosaukumus, kuros plānojat izplatīt projekta rezultātus. Ņemiet vērā, ka projekta aprakstā jānorāda, ka to finansē Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs, izmantojot Augstskolu biroja logotipu, kā arī pievienojot atsauci uz finansētāju.

 

J: Vai projekta pieteikuma veidlapai jāpievieno CV vai papildu informācija par dalībniekiem?

A: Nē, nav jāpievieno nekādi papildus dokumenti.

 

J: Vai projekta vadītājam jāparaksta projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija?

A: Nē. Projekta vadītājam nav jāparaksta ne projekta pieteikuma veidlapa, ne finanšu plāns. Šie divi dokumenti kopā ar Vācijas partnera(-u) sadarbības apstiprinājumu jāiesniedz kā viens PDF fails.

Finanšu plāna aizpildīšana

J: Kas ir iekļauts vienotas likmes mobilitātes maksājumā saskaņā ar 1. punktu, ja no Baltijas valstīm ir jādodas uz Vāciju?

A: Vienotas likmes mobilitātes maksājums par ceļošanu no Baltijas valstīm uz Vāciju vai no Vācijas uz Baltijas valstīm un atpakaļ sedz projekta vadlīnijās norādīto summu. Tas nekādā gadījumā nemainās, tiek piešķirts vienu reizi, un tajā jāiekļauj visas ceļojuma (turp un atpakaļ) izmaksas (t.i., Latvija-Vācija-Latvija; Lietuva-Vācija–Lietuva, utt.), kā arī visi neparedzētie izdevumi, kas uzskaitīti projekta vadlīniju 8.1. punktā. Turklāt, ja jums ir nepieciešams pārvietoties ar autobusu, vilcienu vai jebkuru citu sabiedriskā transporta līdzekli, lai nokļūtu lidostā un sāktu ceļojumu uz Vāciju vai Lietuvu/Latviju, ņemiet vērā, ka arī tas ir iekļauts vienotas likmes mobilitātes maksājumā. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad jums ir jābrauc no mazākas autobusu vai dzelzceļa stacijas, lai sasniegtu lielāku un dotos galvenajā braucienā ar autobusu vai vilcienu.

 

J: Vai ir vienotas likmes mobilitātes maksājums par citiem nepieciešamajiem ceļojumiem starp/Baltijas valstīm un Vācijas robežās (2. punkts), izņemot iepriekš minētos?

A: Nē. Nepieciešamie ceļa izdevumi Baltijas valstu vai vienas Baltijas valsts ietvaros un Vācijā tiek segti saskaņā ar reālajām izmaksām, taču tām jāatbilst izmaksu efektivitātes un ekonomijas principiem (autobusa un vilciena biļetes 2. klasē, lidojums ekonomiskajā klasē).

 

J: Projekta dalībnieks no Baltijas valstīm kopumā pavadīs 5 dienas Vācijā, lai īstenotu ar projektu saistītas aktivitātes. Kā tiek aprēķināti uzturēšanās izdevumi?

A: Vienotā likme par uzturēšanos tiek aprēķināta no pirmās uzturēšanās dienas galamērķī (ierašanās diena), un to var pieprasīt līdz izbraukšanas dienai (ieskaitot). Ierašanās un izbraukšanas datumus uzskata par atsevišķu dienu. Aprēķins ir šāds: vienotā likme (norādīta projekta vadlīnijās) X dienu skaits.

 

J: Ja atrodoties Baltijas valstīs vai Vācijā, Kamēr es biju Vācijā/Baltijas valstīs, saistībā ar viesnīcas izdevumiem palielinājās arī mani plānotie izdevumi. Vai tas maina manas uzturēšanās vienoto likmi?

A: Nē. Vienotā likme ir atkarīga tikai no jūsu statusa un vidējās dzīves izmaksām attiecīgajā valstī, uz kuru ceļosiet. Tas nemainās atbilstoši faktiskajiem izdevumiem.

 

J: Vai Vācijas partnerim var piešķirt honorāru par projekta aktivitāšu īstenošanai?

A: Nē. Saskaņā ar projekta vadlīniju 10. punktu dalībnieki no Vācijas partneriestādēm nav tiesīgi saņemt honorāru/samaksu.

 

J: Projekta īstenošanas laikā projekta vadītājs organizēs un/vai vadīs un/vai uzraudzīs konferences norisi (tiešsaistē un/vai klātienē), taču šie pienākumi nav norādīti darba līgumā, ko projekta vadītājs parakstījis ar universitāti. Vai projekta vadītājs var saņemt  honorāru?

A: Nē. Projektu vadītāji nekādā gadījumā nevar saņemt honorāru neatkarīgi no tā, kas noteikts darba līgumā (sk. projekta vadlīniju 10. punktu).

 

J: Es neesmu projekta vadītājs, bet strādāju  Baltijas iestādē,  kurai birojs ir piešķīris finansējumu. Vai honorāru par jebkāda veida projektu aktivitāšu īstenošanu var saņemt Baltijas iestādes darbinieks?  

A: Nē. Baltijas iestādes darbinieks nevarat saņemt honorāru, neatkarīgi no ieguldījuma projektā un darba līgumā noteiktā.

 

J: Es nestrādāju ne Baltijas iestādē, kas saņems finansējumu, ne Vācijas partnera labā. Vai es varu saņemt honorāru?

A: Dažos gadījumos jā. Piemēram, tulkotājiem un/vai tulkiem var tikt izmaksāts honorārs. Tomēr paturiet prātā, ka honorārs nedrīkst pārsniegt 20% no finansējuma, uz kuru vēlaties pieteikties (sk. projekta vadlīniju 7.4. punktu); turklāt vērtēšanas komisija katrā atsevišķā gadījumā rūpīgi izvērtēs tā nepieciešamību.

 

J: Esmu plānojis reklamēt savu projektu sociālajos medijos, publicēt intervijas un/vai publicēt rezultātus zinātniskā žurnālā. Vai man tas būtu jānorāda finanšu plāna 9. punktā?

A: Jā. Jums jācenšas pēc iespējas skaidrāk un detalizētāk raksturot plānotos izdevumus, lai tie būtu saprotami. Tas nozīmē, ka vajadzētu uzrakstīt tā žurnāla nosaukumu, kurā plānojat publicēt, kā arī īsi un skaidri norādīt, kāpēc jums būs nepieciešami līdzekļi, kurus vēlaties pieprasīt, lai publikācija notiktu. Sociālo mediju kampaņas gadījumā jums jānorāda kanāls, kurā tā notiks, un jānorāda pamatots iemesls finansējumam, kuram vēlaties pieteikties (piemēram, ja jums ir nepieciešams iegādāties konkrētu tiešsaistes licenci, finansēt reklāmas kampaņu Facebook utt.).

Sadarbības apstiprinājuma iesniegšana

J: Kā jāizskatās sadarbības apstiprinājumam?

A: Vācijas partnera sadarbības apstiprinājumam ir jābūt oficiālai vēstulei uz partnera universitātes veidlapas. Vācijas partnerim jāparaksta apstiprinājums.

 

J: Man ir vairāk nekā viens partneris no Vācijas. Vai man jāiesniedz atsevišķs sadarbības apstiprinājums no katra partnera?

A: Jā.  Ir nepieciešams atsevišķs apstiprinājums no visiem jūsu Vācijas partneriem.

 

J: Man ir partneris no Vācijas un partneris/-i no Baltijas valstīm. Vai man jāiesniedz sadarbības apstiprinājums arī no sava/-iem Baltijas partnera/-iem?

A: Nē. Ir nepieciešams tikai jūsu Vācijas partnera/-u parakstīts apstiprinājums.