Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

Projekta norises laiks

01.03.2018. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
flag-LT
Mikolas Romera universitāte
flag-EE
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
flag-DE
Harcas Augstskola

Projekta mērķi

Projekta kopējais mērķis bija uz pārnesi orientētā un starpdisciplinārā veidā pētīt sociālo un strukturālo pārmaiņu ietekmi uz pašvaldībām Vācijā un Baltijas valstīs, izveidot starptautisku zinātnes un inovāciju tīklu, lai sagatavotu priekšlikumus (pieteikuma stratēģiju) atbilstošās ES pētniecības programmās, kas risina steidzamus pašvaldību izaicinājumus. Piedāvātā projekta plašāka tēma bija domāta, lai parādītu tā lietderību izglītības, uzņēmējdarbības un administrācijas jomā. Nosaukumā arī tika norādīts, ka lielā daudzveidība un ļoti atšķirīgās struktūras šajos reģionos nozīmē, ka nevar pastāvēt vienota atbilde uz izvirzītajiem izaicinājumiem.

Projekta galvenās aktivitātes

1) Sākotnējas tikšanās organizēšana (ne mazāk kā pilna diena) “No vietējiem jautājumiem līdz kopējam ES projektam”, ieskaitot iepazīšanos ar vācu valodu un kultūru, starpnozaru pētījumu prezentācijas, atklāto telpu/radošuma un pētniecības grupu nodarbības (Harcas Augstskola, Vernigerode).

2) Pētniecisko projektu izstrāde pētniecības grupās, izmantojot tiešsaistes sanāksmes/konferences, ņemot vērā pašvaldību ieinteresēto pušu vajadzības, ietverot partnerības aktivitātes (reģionālās/vietējās vizītes, tiešsaistes sanāksmes).

3) Pieteikumi pētījumu finansēšanai: meklējot potenciālās ES finansējuma programmas izstrādājamajiem pētniecības projektiem, ja nepieciešams, pielāgojot tos finansēšanas programmām, iesniedzot dotāciju pieteikumus, izstrādājot pieteikšanās stratēģiju.

4) Noslēguma semināra organizēšana (ne mazāk kā pilna diena), tai skaitā vieslekcijas/praktiskas prezentācijas studentiem un pašvaldību ieinteresētajām pusēm kā CliMBinG tēmas viesklausītājiem, kā arī īsas projektu pieteikumu prezentācijas (en. pitching – pirmspārdošanas pārliecināšanas prezentācija) un diskusijas (piemēram, kā “priekšlikumu klīnika”), gūtā pieredze ar projekta pamatkomandu un saistītajām projekta ieinteresētajām pusēm kā turpmākajiem projekta partneriem (Rēzeknē, RTA).

Projektā sasniegtās mērķgrupas

Tiešā mērķa grupa:

projekta pamatkomanda un atbalsts (apm. 24 cilv.):

  • pētnieki/vispārējais personāls no Latvijas (RTA), Lietuvas (MRU), Igaunijas (TUT) un Vācijas (Harcas Augstskola), kas ir tieši iesaistīti CliMBinG projektā.

Netiešā mērķa grupa:

projektā ieinteresētās puses, piem., potenciālie dalībnieki plānotajās sanāksmēs un diskusijās, partneri plānotajā/-os ES projektā/-os (apm. 100 cilv.):

  • studējošie no iesaistītajām zinātniskajām institūcijām, kā jaunie zinātnieki un potenciālie darbinieki plānotajos projektos, kā arī turpmāko kopīgo studiju projektu/programmu saņēmēji;
  • citas universitātes/lietišķo zinātņu universitātes/zinātniskā kopiena/pētniecības institūti;
  • politiķi/vietējās pašvaldības;
  • pašvaldības – pilsētas domes, administrācijas, komunālie pakalpojumi, skolas;
  • uzņēmumi un viņu darbinieki (jo īpaši MVU – tūrismā, IKT, vides nozarē);
  • asociācijas, brīvprātīgie dalībnieki un pilsoņi;
  • tūristi;

• vispārējā sabiedrība (citas sabiedrības daļas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Vācijā, kuras ir informētas par plānotajiem pasākumiem un ES projektiem (to rezultātiem), kas plānojami ar publikācijām, universitāšu sakaru kanāliem (pētniecības mārketinga aktivitātēm) un plašsaziņas līdzekļiem.