Politika un kristietība

Projekta norises laiks

22.07.2011. - 30.10.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Greifsvaldes Universitāte
flag-DE
Heidelbergas Universitāte

Projekta apraksts

Šī projekta mērķis bija radīt jaunas zināšanas teoloģijas un reliģiju pētniecības jomā, sekmējot reliģiskās un ar reliģiju saistītās politiskās kompetences attīstību Latvijas sabiedrībā un veicinot debates par optimālo valsts un baznīcas attiecību modeli mūsdienu Eiropā.

20. – 21. gs. vēsturē Eiropa ir piedzīvojusi dažādus periodus valsts un kristietības attiecību veidošanās virzībā. Kristietība dažādā veidā ir bijusi saistīta ar politiku tajos vēsturiskos procesos, kas skārušas Eiropu – sākot no pasaules kariem, autoritāriem režīmiem un beidzot ar demokrātiskas valsts veidošanos. Šie politiskie procesi ir atstājuši arī lielu iespaidu arī uz baznīcas likteņiem. Izmaiņas politiskajā kartē 20.gs. pēdējā desmitgadē ir bijis jauns izaicinājums baznīcas un valsts attiecībām gan Vācijā, gan arī Baltijas valstīs.  Šodienas Latvijas politiskajās norisēs redzama ceļa meklēšana tam, kādām būtu jābūt valsts un kristietības attiecībām praksē. Piemēram, jautājumos par izglītību, sociālo aprūpi utml. Projekta mērķis bija aktualizēt diskusiju par šo jautājumu akadēmiskā līmenī, situācijā, kur trūkst augsta līmeņa profesionālas diskusijas par šiem jautājumiem. Sadarbībā ar partneriem no Vācijas un arī Igaunijas bija iespējams šo diskusiju izvērst plašākā vēsturiskā ģeopolitiskā kontekstā, kas ļāva arī dalībniekiem mācīties vienam no otra pieredzes. Attiecības starp kristietību un politiku tika pētītas no dažādu teoloģijas apakšnozaru – Bībeles, sistemātiskās, praktiskās teoloģijas, kā arī baznīcas un reliģiju vēstures – perspektīvas. Šāda pieeja ļāva diskusijā pievērst uzmanību dažādiem problēmas aspektiem, ielūkojoties vēsturē un pievēršot uzmanību dažādām teoloģiski filozofiskām teorijām par aplūkojamo jautājumu, tādējādi paplašinot bāzi aktuālajai diskusijai. Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, projektā tika iekļauta sekojoša aktivitāte: starptautiska konference „Politika un kristietība“ Latvijas Universitātes telpās. 21. gs. sabiedrības pluralitāte, uzplaukstošais fundamentālisms un sabiedrības integrācijas nepieciešamība uzliek jaunus uzdevumus un izaicinājumus gan politikā, gan arī teoloģijā. Konferences gaitā pieredzes apmaiņā ar Vācijas un Igaunijas universitāšu pārstāvjiem tika meklēts funkcionāls politikas un kristietības attiecību modelis Eiropas kontekstā.