Plakanstaipekņu ģints (Diphasiastrum) divsēkles mikorizālais partneris – vai šīs sēnes pieder pie barības vielu pārneses ķēdes?

Projekta norises laiks

01.07.2020. - 15.11.2020.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs
flag-DE
Greifsvaldes Universitātes Botānikas un ainavu ekoloģijas institūts

Projekta vadītāja

Dr. Radvile Rimgaile-Voicika

Projekta mērķi(s)

Projekta mērķis ir identificēt iespējamos sēnīšu tīkla pārstāvjus apdraudētajos mikotrofiskajos augos, galveno uzmanību pievēršot vecākajiem pastāvošajiem sauszemes augiem (Diphasiastrum ģints, plakaniski sazarotajām staipekņu sūnām).

Izmantojot metabarkodēšanu un nākamās paaudzes sekvencēšanu, tiks salīdzināta sēnīšu daudzveidība: 1) staipekņa gametofītos un sporofītos, 2) brīvā augsnē un 3) zaļajos augos (proti, priedēs un mellenēs), kas atrodami barības vielām nabadzīgā ķērpju-priežu mežā Lietuvas dienvidos. Staipekņu populācija ir stabila Lietuvas dienvidos, bet Vācijā tie ir ļoti apdraudēti. Visticamākais iemesls ir to sarežģītā bioloģija: sporas dīgst haploīdā, zemes dzīles gametofītā (pirmais dzīves posms), kas pilnībā atkarīgs no mikorizālas sēnēm.

Lietuvas partneris ir izstrādājis metodi gametofītu noteikšanai (Rimgaile-Voicik et al. 2015, Pol J Ecol 66:11-324). Trīs Lietuvā sastopamo staipekņu sugu statuss tika noskaidrots kopīgā darbā, izmantojot neatkarīgus molekulāros marķierus (Schnittler, Rimgaile-Voicik et al. 2019, Mol Phyl Evol 131:181-192), kas apstiprināja iepriekšējo DNS mērījumu rezultātus, izmantojot plūsmas citometrijas metodi. Darbs Vācijā ļāva identificēt iespējamu staipekņu gametofītu mikorizālo partneri, kas pieder pie senas bazīdijsēņu grupas (Sebacinales B grupa, Horn et al. 2013, Amer J Bot 100: 1-17).

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

  1. Piemērotu parauglaukumu identificēšana Lietuvā, Varėnas apgabalā, Viļņas Universitātes lauka stacijā Puvočiai (2020. gada jūlijs), izmantojot datus no diviem kopīgiem mācību braucieniem (2016., 2017. gads) izpētes reģionā (Varēna, Lietuva), lai identificētu un kartētu staipekņa atradnes.
  2. Studentu izbraukums kopā ar Viļņas un Greifsvaldes universitāšu pārstāvjiem, lai paņemtu augu saknes un augsni no izraudzītajiem paraugu ņemšanas laukumiem Viļņas Universitātes lauka stacijā Puvočiai; mikoloģijas lekcijas (2020. gada septembra beigas).
  3. Kopīgs darbs pie DNS ekstrahēšanas un paraugu sagatavošanas metabarkodēšanai, Greifsvalde (2020. gada oktobris).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: Prof. Martina Šnitlera un Dr. Radviles Rimgailes-Voicikas pētniecības grupu dalībnieki (līdz 20 personām), iesaistīto partneruniversitāšu mācībspēki un bakalaura un maģistra programmu studenti (līdz 20 personām).

Netiešā mērķa grupa: Dzīvības zinātņu centra (Viļņa, Lietuva) un Greifsvaldes Universitātes Botānikas un ainavu ekoloģijas institūta darbinieki. Pētījumu rezultātu izplatīšana (ar zinātniskas publikācijas starpniecību) būtu izdevīga plašākām zinātnes aprindām.