Personāla vadība publiskajā pārvaldē: Lietuvas un Vācijas salīdzinājums

Projekta norises laiks

01.07.2014. - 15.12.2014.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Šauļu Universitāte
flag-DE
Hemnicas Tehniskā universitāte

Projekta mērķis

Diskusijās par „labas pārvaldības principiem” tiek apspriesti jautājumi par iedzīvotāju un publicitātes perspektīvām. „Laba pārvaldība” izpaužas, piemēram, noteikumos par sociālo atbildību vai ētikas kodeksā, kas nosaka pārvaldības iestāžu darbinieku uzvedību pret pilsoņiem. Taču bieži vien pārāk maz uzmanības tiek pievērsts jautājumam par personāla vadību publiskās pārvaldes institūcijās. Tajā pašā laikā personāla vadībai ir būtiska nozīme un ietekme uz uzvedību pret pilsoņiem, kā arī pieturēšanās pie ētikas kodeksa, kā rezultātā tam ir ietekme uz „labo pārvaldību” kopumā.

Projekta mērķis bija veikt empīriskos pētījumus par vadības kvalitāti publiskās pārvaldes institūcijās Lietuvā un Vācijā un noslēgumā publicēt pētījuma rezultātus. Sākotnēji, pieņemot, ka „laba pārvaldība“ publiskās pārvaldes institūcijās nevarēja noritēt bez veiksmīgas personāla vadības, projekta ietvaros tika izpētītas ikdienā pielietotās vadības metodes publiskās pārvaldes institūcijās Lietuvā un Vācijā. Darba procesā uzmanība tika pievērsta kā „labiem” un „ētiskiem”, tā arī „sliktiem” un „neētiskiem” personāla vadības veidiem.

Projekta galvenās aktivitātes

1. Metodiskais seminārs I: izpētes metožu izstrādāšana (kvalitatīvas vadlīnijas interviju veikšanai lietuviešu un vācu valodās);

2.  kontaktu ieguve un interviju organizēšana Lietuvā un Vācijā;

3. interviju izvērtēšana ar datorprogrammu, kas izstrādāta kvalitatīvai datu analīzei (piemēram, „NVivo”);

4. metodiskais seminārs II: Lietuvas un Vācijas interviju satura salīdzināšana;

5. ieteikumu izstrādāšana izpētīto pašvaldības institūciju vadītājiem;

6. pētījuma rezultātu prezentācija valsts un starptautiskajās konferencēs;

7. rezultātu publicēšana vismaz vienā zinātniskajā laikrakstā (piemēram, „BalticJournalofManagement”).

Projekta mērķa grupa

Projekta mērķa grupa sastāvēja no:

1. Lietuvas un Vācijas pašvaldību institūciju darbiniekiem un vadītājiem;

2. pašvaldības institūciju politiķiem un lēmumu pieņēmējiem;

3. zinātniekiem, ieskaitot doktorantūrā studējošos un tās absolventus, kas darbojas vadības un pašvaldības iestāžu izpētē.

Kopumā tika paredzēts izpētīt 2-3 pašvaldību institūcijas pēc 10-14 interviju apkopošanas (5-7 katrā valstī). Projektā aktīvi iesaistīto dalībnieku skaits sasniedza apmēram 50 personas. Vēl projektā daļēji tika iesaistītas vēl apmēram 50 personas.