LU Latvijas vēstures institūta sadarbība zinātniskos pētījumos arheoloģijā ar Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centru Šlēsvigā

Projekta norises laiks

01.08.2011. - 15.12.2011.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centrs

Projekta apraksts

Projekta galvenais mērķis bija veicināt un intensificēt LU Latvijas vēstures institūta (LU LVI) un Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centra (BSAC) Šlēsvigā, Vācijā, sadarbību arheoloģiskās izpētes jomā. Projekta izpilde ilga no 2011. g. 1. augusta līdz 15. decembrim.

2011. gada 8.–20. augustā notika kopīgi arheoloģiskie izrakumi Riņņukalna akmens laikmeta apmetnē (apm. 3900.–3000. g. pr. Kr.), kas ir unikāla kā vienīgais zināmais akmens laikmeta piemineklis Baltijas reģionā, kur kultūrslānis pārsvarā sastāv no saldūdens (upes) gliemeņu vāciņiem, kas šeit masveidā izmantotas pārtikā. Izrakumu gaitā precizēti stratigrāfiskie novērojumi, kas izdarīti iepriekšējo (19. gs.) izrakumu laikā, konstatējot, ka joprojām saglabājušies ir gliemeņu vāciņu un zivju kaulu slāņi ievērojamā biezumā. Iegūts arheoloģiskais materiāls (māla trauku lauskas, kaula un krama rīki), atrasti cilvēku un dzīvnieku kauli, ievākti gliemeņu vāciņu un zivju kaulu paraugi analīzei. Pēc molusku sugu sastāva iespējams izvērtēt vides apstākļus pašā apmetnes teritorijā un apkārtējos ūdeņos. Apmetnes apdzīvotības laiku būs iespējams precizēt, kad ar radioaktīvā oglekļa (14C) metodi tiks nodatēti iegūtie organiskie paraugi. Izrakumus vadīja LU LVI vadošā pētniece Dr Ilga Zagorska, tajos iesaistījās LU LVI pētnieks Dr Valdis Bērziņš, BSAC pētnieki Dr Haralds Libke (Harald Lübke) un Dr Džonss Medovss (John Meadows). Darbos piedalījās LU Vēstures un filozofijas fakultātes studenti.

2011. gada 10.–12. oktobrī notika abu institūciju kopīgs lauka seminārs, kura gaitā vācu kolēģus iepazīstināja ar Latvijas dzelzs laikmeta pieminekļiem (pilskalniem, kapulaukiem), kuros notikuši vai plānoti arheoloģiskās izpētes darbi. Lauka semināra maršruts aptvēra Vidzemi, Dienvidlatgali, Daugavas ieleju, Zemgali un Kurzemi. Vakaros semināra dalībnieki uzstājās ar referātiem, kuros aplūkoti aktuālie LVI un BSAC pētniecības projekti un konkrētas zinātniskās problēmas. Referātu sekcija Preiļos bija atvērta plašākai publikai un reizē kalpoja arī kā informatīvs pasākums interesentiem. Lauka seminārā piedalījās LU LVI direktors Dr. hist. Guntis Zemītis, BSAC direktors Prof. Dr. Klauss fon Karnaps-Bornheims (Claus von Carnap-Bornheim) un arheologi no abām institūcijām.

Projekta rezultātā konkretizēti abu institūciju sadarbības virzieni dzelzs laikmeta problēmu izpētē, paplašinot līdzšinējo sadarbības lauku, kas bija vērsts galvenokārt uz pētījumiem par akmens laikmetu. Paredzēts, ka 2012. gadā sadarbība turpināsies ar pētījumiem par dzelzs laikmeta ezermītnēm Vidzemē un izrakumiem Sises vidējā akmens laikmeta apmetnē Ventspils rajonā.