Ilgstošas hipoksijas izraisītas atšķirīgas proteīnu iezīmes BRCA1 +/- trīskārši negatīvās krūts vēža šūnu līnijās

Projekta norises laiks

01.02.2019. - 31.10.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Rīgas Stradiņa universitāte
flag-DE
Vestfāles Minsteres Vilhelma universitāte

Projekta mērķis

Krūts vēzis ir visizplatītākais vēzis Eiropā (vecuma standartizētais gadījumu skaits – 109 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, 2012. gadā), un tas rada ievērojamu sociāli ekonomisko slogu sabiedrībai. Trīskārši negatīvs krūts vēzis (TNBC) ir saistīts ar sliktu prognozi un iezīmē pacientu apakšgrupu, kuriem nav pieejama endokrīnā vai anti-HER2 terapija. Lai gan TNBC ir relatīva ķīmijterapijas jutība, to joprojām raksturo agresīva klīniskā gaita. Iepriekšējos pētījumos mēs pierādījām, ka BRCA1 pozitīvo (+) TNBC recidīvu rādītāji un krūts vēža specifiskā izdzīvotības (BCS) rezultāti ir ievērojami labāki nekā BRCA1 negatīviem (-) TNBC. Šie rezultāti sakrīt ar hipotēzi par izmainītas DNS dubultspirāles pārrāvumu (DSB) labošanas sistēmas ietekmi uz terapijas atbildes reakciju.

Projekta mērķis ir analizēt atšķirības proteīnu biosintēzē BRCA1 +/- TNBC šūnu līnijās, kas kultivētas ilgstošas ​​hipoksijas apstākļos (lai imitētu krūts vēža mikrovidi in vivo). Identificētie atšķirīgi ekspresētie proteīni tiks analizēti saistībā ar to iesaisti DSB labošanas sistēmas signālu ceļos, lai noteiktu iespējamos terapijas mērķus šim agresīvajam krūts vēža veidam.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Proteīnu izdalīšana no kultivētām šūnu līnijām – RSU Onkoloģijas institūts.
  2. Proteīnu koncentrācijas noteikšana un kvalitātes novērtēšana ar 1D gēla elektroforēzi – RSU Onkoloģijas institūts.
  3. Paraugu sagatavošana masspektrometrijai – RSU Onkoloģijas institūts.
  4. Paraugu analīze ar LC-MSe / HDMSe – IZKF Proteomikas laboratorija, WWU Minstere.
  5. Datu analīze ar PLGS un bioinformātika – IZKF Proteomikas laboratorija, WWU Minstere. (kopā ar diviem Latvijas komandas zinātniekiem, kuri apmeklēs Minsteri).
  6. Identificēto proteīnu signālu ceļu analīze – RSU Onkoloģijas institūts.
  7. Manuskripta / konferences darba sagatavošana iegūto rezultātu publicēšanai – RSU Onkoloģijas institūts sadarbībā ar IZKF Proteomikas laboratorija, WWU Minstere.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa:

Projektā iesaistītā zinātniskā grupa (3 zinātnieki no RSU IO) iegūs pieredzi proteomikā un datu analīzē. Iegūtās zināšanas proteomikā pavērs iespēju paplašināt pētniecības jomu, stiprināt šajā projektā izveidoto sadarbību un atrast jaunus sadarbības partnerus visam Onkoloģijas institūta zinātniskajam personālam (20 zinātnieki).

Netiešā mērķa grupa:

Iegūtā pieredze veicinās sadarbību starp Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) struktūrvienībām, piemēram, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedru un Ķirurģijas katedru u.c.. Šī projekta ietvaros izveidotā jauno zināšanu bāze tiks integrēta medicīnas studentu apmācībā pirmsklīniskajos kursos (piemēram, molekulārās bioloģijas, 1. kursa studenti, ~ 500 studentu) un klīniskajos kursus (Ķirurģijas katedra, 4. un 5. kursa studenti), atbilstoši jaunākajām izglītības satura prasībām.

Potenciālie projekta rezultātu lietotāji būs veselības aprūpes sistēma un medicīnas speciālisti – ķirurgi, onkologa-ķīmijterapeiti, kas iesaistīti krūts vēža slimnieku aprūpē.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi

Iegūtā pētniecības un sadarbības pieredze tiks izplatīta Onkoloģijas institūtā.

Projekta rezultātus medicīnas speciālistu vidū tiks izplatīta ar profesionālo asociāciju palīdzību. Projekta rezultāti tiks apspriesti ģenētiku un molekulāro biologu vidū Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas sanāksmē (plānota 2019. gada septembrī), ziņos Zanda Daneberga.

Projekta rezultāti tiks ziņoti Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskajā zinātnes konferencē (Rīga, 1.-3. aprīlis, 2019), ar stenda referātu, pirmais autors Svetlana Vorslova; FEBS3 + konferencē (Rīga, 2019. gada 17.-19. jūnijs), stenda referāts, pirmais autors Svetlana Vorslova. Rezultātu publicēšanai autoru grupa, kas iesaistīta šajā projektā, sagatavos manuskriptu un iesniegs Scopus vai Web of Science. indeksētā un recenzētā zinātniskā žurnālā.

Preses relīze