Zemkopība un pilskalni: seno graudaugu kultūru veidi un to dažādība Austrumbaltijā

Projekta norises laiks

01.06.2021. - 15.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-EE
Tallinas Universitāte
flag-DE
Rostokas Universitāte

Projekta vadītāja

PhD kandidāte Vanda Visocka

Projekta mērķi

Identificētas Asvas un Ķivutkalna pilskalnu seno graudaugu kultūru sugas konkrētajā kontekstā un noskaidrota to hronoloģija

Projekta galvenās aktivitātes

1) Graudaugu arheoloģiskā konteksta izpēte no izrakumu pārskatiem un arheoloģiskajām kolekcijām, paraugu atlasīšana 14C AMS analīzēm (Vanda Visocka, Andrejs Vasks, Uwe Sperling, Hans-Jörg Karlsen; Lembi Lõugas; LU, Rostokas Universitāte, Tallinas Universitāte).

2) Graudaugu atlase un izpēte

2a) Makroatlieku atlase un keramikas analīze no Ķivutkalna un Asvas pilskalniem. (V. Visocka, U. Sperling, L. Lõugas; Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs, Arheoloģisko kolekciju repozitorijs Tallinas Universitāte).

2b) Keramikas „autopsija“ – keramikas traukos esošo sēklu iespiedumu analīze, sēklu iespiedumu pozitīvu izgatavošana un apstrāde ar RTI fotogrametriju (V. Visocka, U. Sperling; LNVM; Rostokas Universitāte).

2c) Paleobotaniskā graudaugu kultūru izpēte – sugu noteikšana no makroatliekām un keramikas iespiedumiem (Aija Ceriņa, Janta Meža un Sirje Hiie, LNVM, Arheoloģisko kolekciju repozitorijs)

3) 14C AMS datēšana atlasītajiem graudaugiem no Asvas un Ķivutkalna pilskalniem – paraugu sagatavošana un nogādāšana Poznaņas Radiokarbona Laboratorijai Polijā.

4) Publiskās lekcijas LU un Rostokas Universitātēs (V. Visocka, U. Sperling, H.-J. Karlsen).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Direct: 12 cilvēki

Indirect: 60 cilvēki