E-vadība pašvaldību organizācijās

Projekta norises laiks

01.06.2019. - 15.11.2019.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LT
Šauļu Universitāte
flag-EE
Tartu Universitāte
flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-DE
Hammas-Lipštates Lietišķo zinātņu universitāte

Projekta mērķis

Digitalizācija kā daļa no Baltijas valstu sabiedrisko organizāciju e-pārvaldes iniciatīva ir milzīgs pēdējo desmitgažu projekts, kuru ir sekmējis ievērojams valstu un ES finansiāls atbalsts. Īsā laikposmā IT komunikācija pašvaldību organizācijās ir kļuvusi par neatņemamu daļu no darba dzīves. Tas, kā digitalizācija veido vadības procesus un kādus izaicinājumus tas rada valdības organizācijām, joprojām ir nepietiekami izpētīta tēma ar nedaudziem pētījumiem. (piem., Rybnikova et al. 2015).

 

Projekta mērķi ir:

 • Izveidot e-vadības Baltijas-Vācijas ekspertu grupu sabiedrības kontekstā
 • Apvienot pētījumu virzienus: a) vadība pašvaldību organizācijās; b) digitalizācija un vadība (e-vadība); c) digitalizācija pašvaldību organizācijās, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstīm un Vācijai
 • Sagatavot instrumentu vairākās valodās kvalitatīvam un empīriskam starpvalstu salīdzinājumam e-vadībai publiskajā kontekstā.
 • Veikt instrumenta kvalitatīvu pirmstesta pētījumu, iekļaujot Lietuvu, Latviju, Igauniju un Vāciju.

Projekta galvenās aktivitātes

 1. Metodiskais seminārs (1) Rīgā: atklāšanas sanāksme; diskusija par vadlīniju izveidi literatūras saraksta sagatavošanai (konteksta un partnervalstīs veikto pētījumu analīze); pētījumu instrumenta vadlīniju apspriešana.
 2. Literatūras apskata sagatavošana pētījuma objekta konceptualizēšanai. Pārskata gatavošana par Baltijas valstīs veiktajiem pētījumiem.
 3. Intervijas rokasgrāmatas sagatavošana angļu valodā. Instrumenta tulkošana lietuviešu, vācu, igauņu un latviešu valodās.
 4. Pašvaldību pārstāvju intervēšana (N = 3, katrā partnervalstī). Sagatavotā pētniecības instrumenta validācija.
 5. Interviju protokolu (N = 12) sagatavošana un analīze, izmantojot kvalitatīvu konteksta analīzes programmatūru (piemēram, NVivo vai MAXQDA).
 6. Metodiskais seminārs (2) Šauļos (Lietuva): interviju rezultātu apspriešana (Vācija, Lietuva, Latvija, Igaunija); interviju rokasgrāmatas izmaiņu pielāgošana.
 7. Pētījumu rezultātu prezentēšana nacionālās un starptautiskās konferencēs un metodiskos semināros.
 8. Akadēmisko rakstu publicēšana akadēmiskajos žurnālos (piemēram, “Social Research”).
 9. Projekta aktivitāšu un rezultātu popularizēšana. Prezentācijas vietējā presē (Vācijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā).

Projekta mērķa grupa

Tiešā:

 • Akadēmiskais personāls: skaits: 4 + 200
 • Vadītāji un darbinieki pašvaldību organizācijās Baltijas valstīs un Vācijā: 40
 • Studenti iesaistītajās universitātēs: 150

Netiešā:

 • Baltijas valstu un Vācijas akadēmiskais personāls sabiedriskās vadības, cilvēkresursu vadības, organizatoriskās uzvedības un vadības pētniecības jomās; skaits: 1,000
 • Vadītāji un darbinieki pašvaldību organizācijās Baltijas valstīs un Vācijā; skaits: 40,000

Studenti no neiesaistītajām Baltijas valstu un Vācijas universitātēm: 20.000

Publiskie pasākumi

 1. Publiska lekcija par pētniecības projektu Latvijas Universitātē 11.06.2019.

 

 1. Prezentētāji:Rībņikova, I. Reinholde; M. Vadi; V. Juknevičiene; R.Toleikiene
 2. Pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskā zinātniskā diskusijā (tiešsaistē RENET). RENET – Pētnieku izcilības tīkls, kas apvieno pētniekus no vairāk nekā 40 institūcijām visā pasaulē. Tās darbība ir vērsta uz pētnieku zinātniskās izcilības attīstību un sadarbības nodrošināšanu starp disciplīnām un institūcijām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Tiks pārrunāti pētījumu rezultāti par e-vadību sabiedriskajā kontekstā. Diskusija notiks Šauļu Universitātē (Lietuva) 20.09.2019. un starptautiski pārraidīta visiem RENET dalībniekiem un ieinteresētajām personām. Prezentētāji: Rībņikova, I. Reinholde; M. Vadi; V. Juknevičiene; R.Toleikiene
 3. Papildu jautājumu gadījumā prezentācijas ir paredzētas arī turpmākajos publiskajos pasākumos Baltijas valstīs (Latvijā, Igaunijā).

Preses relīze