Arheoloģija, radioogleklis un diētiski stabili izotopi: jauna veida pieeja Baltijas arheoloģiskā materiāla datēšanai ar 14-C metodi

Projekta norises laiks

01.03.2021. - 30.11.2021.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-EE
Tartu Universitāte
flag-DE
Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centrs
flag-DE
Ķīles Kristiāna-Albrehta universitāte

Projekta vadītāja

PhD Ester Oras

Sasniegtie projekta mērķi

  1. Zināšanu apmaiņa un prasmju attīstīšana, (atkārtoti) izmantojot paātrinājuma masspektrometrijas (AMS) radioaktīvā oglekļa (C14) datēšanas metodes rezultātus un tos interpretējot Igaunijas pētniecības sabiedrībā, ietverot jaunas analītiskās metodes (kvantitatīva paleo-diētas rekonstrukcija, rezervuāra efekta izraisītās nobīdes novērtēšana un kalibrēto laika posmu statistiskā modelēšana).
  2. Kritiski novērtēti iepriekš iegūtie C14 datētie laika posmi no Igaunijas bronzas un akmens laikmeta materiāliem (gadījuma analīze).
  3. Papildu datu ieguve gadījuma izpētei: veikta materiāla jauna C14 datēšana un uztura stabilo izotopu analīze, kas aptver C un N izotopus, kā arī izstrādāta un testēta jauna S izotopu analīze Tartu Universitātē.
  4. Pētījuma izplatīšana: A) pētniecisks raksts par līdzšinējo C14 datējumu atkārtotu izmantošanu, pamatojoties uz gadījuma izpēti (manuskripta sagatavošana procesā); B) sākotnējie rezultāti tika prezentēti starptautiskās konferencēs un semināros Tartu (2021. gada 6. un 8. okt., Džons Medovss (John Meadows)) un Ķīlē (2021. gada 18. okt., Estere Orasa (Ester Oras) un Mari Terva (Mari Tõrv)).

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Prezentācija starptautiskā konferencē: Eiropas Arheologu asociācijas (EAA) sanāksme, organizēta kā virtuāla konference (Ķīle, 2021. gada 8.–11. sept., Mari Terva).
  2. Džona Medovsa vadītais seminārs Laboratorijas arheoloģijas grupas sanāksmē: “Keramikas izplatības datēšana Ziemeļaustrumeiropā: līdzšinējie radioaktīvā oglekļa datējumi pret projekta INDUCE datējumiem” (runātājs Džons Medovss; Tartu, 2021. gada 6. okt.).
  3. Džona Medovsa darbseminārs Tartu Universitātes pētniekiem un studentiem – jaunā kalibrēšanas programma “OxCal” un statistiskā modelēšana ar radioaktīvā oglekļa datējumiem: “Radioaktīvā oglekļa datēšana – no paraugu atlases līdz statistiskajai modelēšanai” (runātājs Džons Medovss; Tartu, 2021. gada 8. okt.).
  4. Mari Tervas un Esteres Orasas pētniecības vizīte Ķīles Kristiāna-Albrehta universitātē, lai apgūtu jaunas iemaņas kombinētajā uztura stabilo izotopu analīzē (δ13C, δ15N un δ34S) un C14 datēšanas analīzē un lai attīstītu sadarbību ar Ķīles Kristiāna-Albrehta universitātes zinātnieku apvienību “ROOTS”, it īpaši saistībā ar senā uztura analīzi (Ķīle, 2021. gada 17.–22. okt.).
  5. Mari Tervas un Džona Medovsa dalība ZBSA darbseminārā par Dānijas mezolīta/ neolīta laika cilvēku mirstīgajām atliekām, piedaloties kā radioaktīvā oglekļa datēšanas un mednieku/ vācēju apbedīšanas tradīciju ekspertiem (2021. gada 21. okt.). Darbsemināra mērķis bija apspriest turpmākos kopīgos pētniecības projektus par neolīta laika pāreju Dānijas un Ziemeļvācijas kontekstā (analīžu veidi: patogēni, stabilo izotopu analīze, AMS, apbedīšanas tradīciju rekonstruēšana).

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā: 42 personas.

Netiešā: Aptuveni 100 personas (Tartu un Ķīlē notiekošo semināru un EAA konferences dalībnieki, turklāt vēl dalībnieki, kas iegūtās zināšanas nodod tālāk savu projektu ietvaros un darba grupās).