Adipozitātes profilakses ētiskie aspekti Eiropā

Projekta norises laiks

15.06.2017. - 15.10.2017.

Projektā iesaistītās valstis un institūcija

flag-LV
Latvijas Universitāte
flag-LT
Viļņas Universitāte
flag-DE
Eberharda-Karla-Tībingenes Universtiāte

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir līdzorganizēt un apmeklēt semināru Tībingenes Universitātē un sagatavot turpmāko projektu ES ietvarprogrammai Horizon 2020. Turpmākais projekta mērķis būs instrumenta izstrāde adipozitātes profilakses pasākumu sistemātiskai ētiskai analīzei.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. The workshop will take place at the University of Tubingen.
  2. The development of the subsequent Horizon 2020 project proposal will be carried out online via email, as well as audio and video conferences.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa

Tiešā mērķa grupa: pētnieki no Latvijas Universitātes, Viļņas Universitātes un Tībingenes Universitātes. Kopumā seminārā piedalījās 13 zinātnieki no Austrumeiropas un Rietumeiropas.

Netiešā mērķa grupa (personas, kas nav tieši iesaistītas projekta aktivitātēs): Pētnieki, kas pēta adipozitātes profilakses un profilakses plašākā nozīmē ētiskos aspektus. Kopumā, aptuveni 200 pētnieki Eiropā.