TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Strukturālo un sociālo izmaiņu ietekme uz Vācijas un Baltijas valstu pašvaldībām

Projekta norises laiks

01.03. – 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

2.Mikolas Romera universitāte

3. Tallinas Tehnoloģiju universitāte

4. Harcas Augstskola

Projekta mērķis(i)

Projekta kopējais mērķis ir uz pārnesi orientētā un starpdisciplinārā veidā pētīt sociālo un strukturālo pārmaiņu ietekmi uz pašvaldībām Vācijā un Baltijas valstīs, izveidot starptautisku zinātnes un inovāciju tīklu, lai sagatavotu priekšlikumus (pieteikuma stratēģiju) atbilstošās ES pētniecības programmās, kas risina steidzamus pašvaldību izaicinājumus. Piedāvātā projekta plašāka tēma ir domāta, lai parādītu tā lietderību izglītības, uzņēmējdarbības un administrācijas jomā. Nosaukumā arī norādīts, ka lielā daudzveidība un ļoti atšķirīgās struktūras šajos reģionos nozīmē, ka nevar pastāvēt vienota atbilde uz izvirzītajiem izaicinājumiem.

Piedāvātais projekts apvieno pētniecības projektu un pasākuma organizēšanu.

a) Labklājība un ekonomiskā attīstība - tie ir galvenie vārdi, kas apkopo pašvaldību / lauku reģionu nozīmi mūsu dzīvē. Tās ir mājas, dabas vide, vieta atpūtai un patvērumam, kā arī nozīmīga vieta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Saskaņā ar Eurostat definīciju 90% no ES platības ir lauku vai pārsvarā lauku teritorijas. Apmēram puse ES iedzīvotāju dzīvo apgabalos, uz kuriem attiecas šī definīcija. Tādi galvenie ES sociālie un strukturālie izaicinājumi kā klimata pārmaiņas, ilgtspējība, dzimstības samazināšanās, migrācija (intelektuālā darbaspēka emigrācija) un digitalizācija arī maina sociālo dzīvi un ekonomiku, jo īpaši lauku reģionos. Tāpēc ilgtspējīga reģionāla attīstība ir iespējama tikai tad, ja zinātne, uzņēmējdarbība, sabiedrība, politika un administrācija darbojas kopā un izvirzītie ļoti sarežģītie izaicinājumi tiek aplūkoti no starpdisciplināras perspektīvas, kas ir arī CliMBinG projekta pieeja. Starpdisciplināras un starptautiskas pieejas / instrumenti strukturālo un sociālo pārmaiņu pašvaldībās pārvarēšanai, jo īpaši Baltijas valstīs, joprojām nav pietiekami. CliMBinG projekts novērš šo plaisu, apvienojot ekspertus no dažādām lietišķo pētījumu disciplīnām ar pilsoņiem, uzņēmumiem (jo īpaši MVU) un valsts iestādēm. Tajā pašā laikā projektam būtu jānoved pie spēcīgākas lietišķo zinātņu iesaistīšanās pētniecībā un inovācijās Eiropā (piemēram, H2020).

b) Sākuma sanāksmes organizēšana (Harcas Augstskolā, Wernigerode), tostarp iepazīšanās ar vācu valodu / kultūru, starpnozaru pētījumu prezentācijas, atklātās diskusijas / pētnieku grupu sesijas. Nobeiguma semināra organizēšana (RTA, Rēzekne), kas sastāv no Harcas Augstskolas tādu zinātnieku kā prof. Heilmann, Pundt vai Strack pasniegtajām publiskām lekcijām / prezentācijām un izstrādājamo projektu interaktīva novērtējuma (kā "priekšlikumu klīnika"). .

Šīs tiešās sanāksmes ir paredzētas, lai:

• identificētu un apspriestu vislabākās / labās prakses pieejas / ilgtspējīgus impulsus sekmīgām strukturālām pārmaiņām

• sniegtu pārskatu par iespējamām ES pētniecības programmām šajā tēmā

• stiprinātu iesaistīto zinātnieku / vispārējā personāla starpkultūru kompetences

• novērtētu / pārbaudītu projekta idejas

• nodrošinātu pašvaldību ieinteresēto pušu tiešu iesaistīšanos projektu izstrādē, jo īpaši pašvaldību iestādēs un MVU (IT, tūrisms, vides nozare), lai mazinātu iespējamās bailes un aizspriedumus, kā arī demonstrētu CliMBinG tēmas steidzamību un nepieciešamību (ieguvumu argumentācija un pārliecība dalībai projektā)

• iekļautu pašreizējā pētījuma piemērus pašreizējās studiju programmās, lai studentiem un jaunajiem zinātniekiem būtu iespēja izstrādāt savas izpētes idejas, parādītu viņiem iespējas piedalīties izstrādājamos projektos

• veicināt turpmāku sadarbību un zināšanu / tehnoloģiju pārnesi

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: projekta pamatkomanda un atbalsts

• pētnieki / vispārējais personāls no Latvijas (RTA), Lietuvas (MRU), Igaunijas (TUT) un Vācijas (Harcas Augstskola), kas ir tieši iesaistīti CliMBinG projektā - apm. 20

Netiešā mērķa grupa: projektā ieinteresētās puses kā, piemēram, potenciālie dalībnieki plānotajās sanāksmēs un diskusijās, partneri plānotajā/-os ES projektā/-os (aptuveni 80)

• Studējošie no iesaistītajām zinātniskajām institūcijām kā jaunie zinātnieki un potenciālie darbinieki plānotajos projektos, kā arī turpmāko kopīgo studiju projektu / programmu saņēmēji

• Citas universitātes / lietišķo zinātņu universitātes / zinātniskā kopiena / pētniecības institūti

• Politiķi / vietējās pašvaldības

• Pašvaldības - pilsētas domes, administrācijas, komunālie pakalpojumi, skolas

• Uzņēmumi un viņu darbinieki (jo īpaši MVU - tūrismā, IKT, vides nozarē)

• asociācijas, brīvprātīgie dalībnieki un pilsoņi

• Tūristi

• Vispārējā sabiedrība (citas sabiedrības daļas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Vācijā, kuras ir informētas par plānotajiem pasākumiem un ES projektiem (to rezultātiem), kas plānojami ar publikācijām, universitāšu sakaru kanāliem (pētniecības mārketinga aktivitātēm) un plašsaziņas līdzekļiem.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1) Sākotnējas tikšanās organizēšana (ne mazāk kā pilna diena) "No vietējiem jautājumiem līdz kopējam ES projektam", ieskaitot iepazīšanos ar vācu valodu un kultūru, starpnozaru pētījumu prezentācijas, atklāto telpu / radošuma un pētniecības grupu nodarbības (Harcas Augstskola, Wernigerode)

2) Pētniecisko projektu izstrāde pētniecības grupās, izmantojot tiešsaistes sanāksmes / konferences, ņemot vērā pašvaldību ieinteresēto pušu vajadzības, ietverot partnerības aktivitātes (reģionālās / vietējās vizītes, tiešsaistes sanāksmes)

3) Pieteikumi pētījumu finansēšanai: meklējot potenciālās ES finansējuma programmas izstrādājamajiem pētniecības projektiem, ja nepieciešams, pielāgojot tos finansēšanas programmām, iesniedzot dotāciju pieteikumus, izstrādājot pieteikšanās stratēģiju

4) noslēguma semināra organizēšana (ne mazāk kā pilna diena), tai skaitā vieslekcijas / praktiskas prezentācijas studentiem un pašvaldību ieinteresētajām pusēm kā CliMBinG tēmas viesklausītājiem, kā arī īsas projektu pieteikumu prezentācijas (en. pitching – pirmspārdošanas pārliecināšanas prezentācija) un diskusijas (piemēram, kā “priekšlikumu klīnika”), gūtā pieredze ar projekta pamatkomandu un saistītajām projekta ieinteresētajām pusēm kā turpmākajiem projekta partneriem (Rēzeknē, RTA)

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

1) Sākotnējā tikšanās  "No vietējiem jautājumiem līdz vienotajam ES projektam" Harcas Augstskolā, Wernigerode (Vācija), 2018. gada 26. aprīlis - 27. aprīlis

2) 11. septembrī plkst. 9.00 - 12.00

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

Seminārs un diskusijas projekta ietvaros

Programma (angļu valodā)