TPL_HOCHSCHULKONTOR_LOGO
+ 371 67286033
hochschulkontor@lu.lv
Kaļķu iela 1-404,Rīga,LV-1658


Projekta nosaukums

Starptautiskā un starpdisciplinārā konference "Valodu un kultūru kontakti Baltijas jūras reģionā" (Rīgā, 20.09.-22.09.2018.) 

Projekta norises laiks

15.06. - 30.11.2018.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. LU HZF Ģermānistikas nodaļa (Latvija)

2. Bambergas Universitātes Matiasa Krāmera biedrība (Vācija)

3.Latvijas Ģermānistu apvienība (Latvija)

Projekta mērķis(i)

Baltijas jūras reģions kopš gadsimtiem ne tikai šķir, bet arī savstarpēji saista dažādas valodas, kultūras, konfesijas, kā arī politiskās sistēmas. Konference ir atvērta šīm jomām – gan vēsturiskā, gan mūsdienu skatījumā, piemēram:

- valodas un kultūras telpa ap Baltijas jūru, kurā svarīga nozīme ir vācu valodai, bet vienlaicīgi arī citām kontaktvalodām;

- personas, kas apguva vācu valodu, lai uzturētu sociālus, saimnieciskus u.c. kontaktus;

- valodu un kultūras kontaktu liecības ikdienā un artefaktos.

Kaut arī vācu valodai ir veltīta konferences galvenā uzmanība – tās nozīmība, vienojot Baltijas jūras reģionu, ir ievērojama – un jaunā pakāpē tiek turpināts no 1996. līdz 2007. gadam izdevumos dokumentētais konferenču cikls „Vācu valoda Baltijā“ un „Vācu valoda Baltijas jūras reģionā“, pētniecībā svarīgi ir kultūras dažādības un starpnozaru aspekti. Ar tiem ir saistīti konferences galvenie mērķi:

1. Zināšanu pārnese starp dažādām humanitāro zinātņu disciplīnām un tām radniecīgajām zinātnēm.

2. Starptautiskās sadarbības stiprināšana, savstarpējo kontaktu un sadarbības tīklojuma attīstība un kopīgu projektu iedibināšana, kuros iekļaujas arī institūcijas ārpus universitāšu akadēmiskās vides.

3. Humanitāro pētījumu nozīmības uzsvērums un stiprināšana sabiedrības diskursā.

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā: aptuveni 22 referenti no Baltijas jūras reģiona valstīm, aptuveni 30-40 klausītāji  no Latvijas Ģermānistu apvienības, ģermānistikas, vēstures, kultūras, tulkošana studiju virzienu docētāji un studenti.  

Netiešā: Vācu kultūras biedrības, Vācijas kultūras institūcijas Baltijā,  vācu valodas un vēstures skolotāji u. c.

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

20. - 22.septembrī Latvijas Universitātē norisināsies starptautiska un starpdisciplināra konference "Valodu un kultūru kontakti Baltijas jūras reģionā". 

 

Pasākuma programma (vācu valodā)