Latvių archyvai išeivijoje: archyvo medžiagos atranka ir skaitmeninimas, interviu ėmimas Latvių centre Miunsteryje ir Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilyje

Duration of the project

01.06.2021. - 30.09.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-LV
Latvijos universitetas
flag-DE
Vestfalijos Miunsterio Vilhelmo universitetas
flag-DE
Latvių centras Miunsteryje
flag-DE
Pabaltijiečių krikščionių sąjungos Anabergo pilis
flag-LT
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Projekto valdymo

Dr. Eva Eglāja-Kristsone

Projekto tikslas (tikslai)

 1. Parengta ir sukurta latvių išeivijos archyvų medžiagos skaitmeninė kolekcija vertikaliniuose portaluose www.literatura.lv ir www.garamantas.lv
 2. Atlikti keli interviu su dabartiniais ir buvusiais Pabaltijiečių krikščionių sąjungos būstinės Anaberge darbuotojais bei kitais asmenimis Anaberge, Bonoje, Vesthofene ir Kelne.
 3. Tirtas ir populiarintas Austros Rudzītės ir kitų asmenybių indėlis į archyvų sudarymą.
 4. Visuomenė ir humanitarinių mokslų tyrėjai supažindinti su skaitmeninės kolekcijos turiniu, papildant visuomenės žinias apie Latvijos kultūros istoriją, visuomeninį gyvenimą išeivijoje Vakarų Europoje, ypač – Vokietijoje, taip pat ir kitur Europoje po Antrojo pasaulinio karo, taip pat skatinant naujus tyrimus apie tarpusavio santykius tarp latvių diasporos ir Vokietijos bei apie kultūrinius kontaktus tarp Baltijos tautų (latvių, lietuvių, estų, Baltijos vokiečių).

Pagrindinės projekto veiklos ir jų vykimo vieta (vietos)

 1. Archyvo medžiagos įvertinimas ir atrinkimas skaitmeninimui (Latvių centras Miunsteryje (LCM), Pabaltijiečių krikščionių sąjungos būstinė Anaberge (BKA)).
 2. Dokumentų, rankraščių, laiškų ir nuotraukų skaitmeninimas (LCM, BKA).
 3. Skaitmenintos medžiagos mokslinis apdorojimas, papildymas aprašais, nuorodomis ir metaduomenimis (LCM, BKA, iš dalies LFMI)).
 4. Keli interviu su dabartiniais ir buvusiais archyvo darbuotojais Pabaltijiečių krikščionių sąjungos būstinėje Anaberge, Bonoje, Vesthofene, Kelne.
 5. Skaitmenintos medžiagos kolekcijos sukūrimas duomenų bazėje literatura.lv padarant ją viešai prieinamą tyrėjams tolesniam moksliniam darbui (LFMI).
 6. Informacija LU LFMI tinklalapyje Baltijos šalių tyrėjams ir visuomenei apie suskaitmenintą medžiagą; tyrimai apie Austros Rudzītės ir kitų asmenybių prisidėjimą prie archyvų sukaupimo: seminarai LCM ir BKA, įžanginiai ir baigiamieji seminarai LFMI / Latvijos nacionalinėje bibliotekoje arba nuotoliniu būdu.
 7. Informacija apie veiklas ir pasiektus rezultatus socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje.

Projekto tiesioginė ir netiesioginė tikslinė grupė ir jų vaizdavimas skaičiais

Tiesioginė tikslinė grupė: humanitarinių mokslų tyrėjai, archyvų, muziejų, bibliotekų darbuotojai, mokytojai, studentai, vidurinių mokyklų auklėtiniai (apie 300)

Netiesioginė tikslinė grupė: Latvijos visuomenė; portalo literatura.lv naudotojai – vidutinė statistika: 24 000 individualių apsilankymų per mėnesį