Tarpdisciplininių metodų taikymas sėkmingai gyvūnų ligų kontrolei

Duration of the project

01.06.2020. - 15.12.2020.

Countries and institutions involved in the project

flag-LT
Veterinarijos Akademija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
flag-DE
Frydricho Loflerio Institutas, Federalinis gyvūnų sveikatingumo mokslinių tyrimų institutas

Projekto vadovas

Prof. Alvydas Malakauskas

Projekto tikslai

Veterinarijos specialistais apmokymas taikyti dalyvavimo epidemiologijos (Participatory epidemiology) metodus gyvūnų ir zoonotinių ligų kontrolei bei efektyvesniam ligų kontrole suinteresuotų institucijų bendradarbiavimui. Atlikti Afrikinio kiaulių maro dalyvavimo epidemiologinį tyrimą siekiant geresnio visų suinteresuotų pusių (medžiotojų, ūkininkų, veterinarijos gydytojų) įsitraukimo į šios ligos kontrolę.

Pagrindinės projekto veiklos ir šių veiklų įgyvendinimo vieta

  1. Seminaras/mokymai dėl dalyvavimo epidemiologijos metodų taikymo veterinarinėje medicinoje. Priklausomai nuo karantino reikalavimų vyks “gyvai” Veterinarijos akademijoje, LSMU, Kaune arba nuotoliniu būdu.
  2. Dalyvavimo tyrimo susitikimai su darbo grupėmis. Datos bus žinomos kai bus atrinkti medžiotojai, veterinarijos gydytojai ir ūkininkai. Planuojama įvykdyti 15-20 grupių po 5-7 dalyvius susitikimų.

Tiesioginiai ir netiesioginiai projekto dalyviai ir jų skaičius

Tiesioginiai dalyviai:

Seminaras/mokymai dėl dalyvavimo epidemiologijos metodų 8 dalyviai, LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkai ir Valstybinės maisto ir veterinarijos atstovai.

Dalyvavimo tyrimas dėl medžiotojų, veterinarijos gydytojų ir ūkininkų požiūrio ir veiklos Afrikinio kiaulių maro kontrolėje ir stebėsenoje: apie 100 dalyvių

Netiesioginiai dalyvai:

Mokslininkai ir už gyvūnų ligų kontrolę atsakingi valstybės tarnautojai (viso 15-30 žmonių), kuriems bus perduotos gautos žinios ir metodikos ir kurie galės jas naudoti savo darbe planuojant ir atliekant mokslinius tyrimus ir gyvūnų ligų bei zoonozių kontrolę.