Fotoaktiivsete valkude struktuuri uurimine in situ neutronhajumise meetodiga

Duration of the project

01.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-DE
Berliini Humboldti Ülikool
flag-DE
Berliini Tehnikaülikool

Projektijuht

Prof. Dr. Jörg Pieper

Projekti eesmärgid

1) Fotosüsteemi I (PSI) struktuuri lahuses uuriti esimest korda väikese-nurga hajumise meetodil (SANS) kasutades deutereeritud (“nähtamatuid”) detergente

2) Esimest korda uuriti valgusega ergastatud oranž karotenoidvalgu ja selle kompleksi (koos fluorestsentsi taastava valguga) struktuuri lahuses

Projekti põhitegevused

Füüsika Instituudi töögrupp Tartus Eestis vastutab väikese-nurga neutronhajumise eksperimendi ettevalmistuse ja läbiviimise eest ning proovide in situ optilise ergastamise seadme konstrueerimise eest. Andmeanalüüs ning struktuurimudelite väljatöötamine teostatakse samuti siin.

Berliini Humboldti Ülikooli töögrupp Saksamaal valmistab ette PSI ja elektron doonor/aktseptorite kompleksühendid biotehnoloogilisteks rakendusteks. SANSi eksperimendi õnnestumiseks on väga oluline, et PSI isoleeritakse kasutades täielikult deutereeritud (“nähtamatut”) detergente kontrasti varieerimiseks, sest protoneeritud detergendi kontrasti sobitamine on oma olemuselt mittetäielik, mille tulemusena võivad tekkida ebatäpsused SANSi andmete põhjal tuletatud struktuurimudelites.

Berliini Tehnikaülikool töögrupp Saksamaalt valmistab oranž karotenoidvalgu proovid, kus varieeritakse karotenoidi sisaldust, ja kompleksühendid fluorestsentsi taastava valguga, kus kasutatakse osalist deutereerimist kontrasti varieerimiseks SANS eksperimendi jaoks.

Väikese-nurga neutronhajumise eksperimendid viidi läbi ILL-s Grenobles Prantsusmaal, kasutades in-situ valguse ergastamist, mille tagas mõõtmiskeskuse kasutajatugi. Mõõtmiseid, mis olid plaanis läbi viia MLZ Garchingis Saksamaal, jäid mõõtmiskeskuse tehniliste probleemide tõttu teostamata.

Projekti otsene ja kaudne sihtgrupp; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene: See projekt tugevdas koostööd Tartz Ülikool füüsika instituudi ning Berliini Humboldti Ülikooli ja Berliini Tehnikaülikooli neutronhajumise töögruppide vahel Seda Projekti aitasid läbi viia üks järeldoktir ning neli doktoranti (Makysm Golub, Nicholas Croy, Mina Hajizadeh), Berliini Humboldti Ülikoolist (Jelena Boyka) ja Berliini Tehnikaülikoolist (Marcus Moldenhauer)

Kaudne: Eestis ja teistes Balti riikides saab selle projekti tulemustest kasu umbes 20- kuni 30-liikmeline neutronhajumisega tegelev teadlaste kogukond. Välja töötatud meetodid panustavad Eesti osalusse Euroopa Neutronkiirguse Allikas (ESS). Siinkohal võib kasusaavate teadlaste arv ulatuda isegi tuhandetesse