Mitmekeelsus ja poliitika kaasaegses balti ja saksakeelses kultuuriruumis MA ja doktoriõppe konverents

Duration of the project

01.06.2019. - 15.11.2019.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Universität Tartu
flag-EE
Universität Tallinn
flag-DE
Universität Mainz
flag-DE
Universität Potsdam
flag-EE
Universität Göttingen
flag-DE
Vytautas Magnus Universität
flag-LV
Universität Lettland

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on noortele teadlastele suunatud rahvusvaheline konverents teemal  mitmekeelsus ja poliitika kaasaegses saksakeelses ja balti kultuuriruumis, keskendudes kirjandusele ja filmile.  Konverentsi tulemusena vahetatakse teadmisi  nendes maades toimuvatest aktuaalsetest arengutest, mis aitavad sügavamalt mõista Balti riikide mitmekeelsuse teemat tänapäevases rahvusliku enesemääratluse ja rahvusvahelistumise kontekstis.

Teemat käsitletakse erinevatest vaatenurkadest ja võimalikult interdistsiplinaarselt, sidudes poeetika ja teooria lingvistiliste ja sotsio-poliitiliste aspektidega.

Võtmeküsimuseks on, kuidas keeled reageerivad ajaloolis-poliitilistele situatsioonidele ning millist mõju nad omalt poolt avaldavad.  Mitmekeelsuse teemale on viimasel ajal pööratud palju tähelepanu, seda  põhiliselt traditsioonilises mitmekeelses balti kultuuriväljas eelkõige ajaloolist (Undusk, Klöker, Lukas) ja sotsiolingvistilist (Martens, Verschik) ning  vähem tänapäevast – ka poliitilist – situatsiooni silmas pidades. Erinevate situatsioonide võrdlus  peaks aitama selgitada Euroopa Liidu mitmekeelsuse nõuet. Konverentsi idee on edendada koostööd nii Baltikumi siseselt kui ka Baltikumi ja Saksamaa vahel, et tekitada diskussiooni Balti riikides. Lisaks noorteadlaste ettekannetele esinevad plenaarettekannetega Sandra Vlasta, Till Dembeck ja Liina Lukas.

Projektiga seotud otsene ja kaudne sihtrühm ning eeldatav inimeste arv

Otsene: 13 magistri- ja doktoriõppe üliõpilast ja 3 peaesinejat.

Kaudne:  mitmekeelsusest ja kirjandusest huvitatud üliõpilased ja kolleegid, konkreetsemalt Tartu Ülikooli filoloogid (õppejõud ja üliõpilased).

Osalejate arv: 14.