Kriisid Euroopas ja juhtimisalased õppetunnid

Duration of the project

30.06.2021. - 15.11.2021.

Countries and institutions involved in the project

flag-EE
Tartu Ülikool
flag-LV
Riia Stradinši Ülikool
flag-LT
Kindral Jonas Žemaitise nimeline Sõjakool
flag-DE
Tübingeni Ülikool

Projektijuht

Dr. Andrey Makarychev

Projekti eesmärgid

Projekt toob töötoa raames kokku õppejõud Saksamaalt, Eestist, Lätist ja Leedust, et pidada arutelusid kahel põhilisel teemal:

 

  1. Kuidas erinevad Euroopa Liidu sisesed ja –välised kriisid ning väljakutsed (finantskriis, pagulas-ja rändekriis, terrorism, COVID-19, populism) on pannud proovile ELi liikmesriikide (eriti Saksamaa ja Balti riikide) suhtumise Euroopa integratsiooni (rahvuslik identiteet, julgeolek, valitsemistava) ning mis mõju on sellel regionaalsele integratsioonile (valdkondliku poliitilise koostöö ning rahvusülese ja ühiskondliku suhtluse tasandil)
  2. Mida võtsid kriisisituatsioonides ette (või jätsid ette võtmata) regionaalsed organisatsioonid (sh Läänemeremaade Nõukogu, Põhjamaade Nõukogu, Musta Mere Majanduskoostöö Organisatsioon, Visegradi grupi riigid) ning mida toob see üldisemas plaanis endaga kaasa regionalismi tulevikule Euroopas

 

Uurimusi kriiside mõju kohta Euroopa integratsiooni suhtes lisandub järjepidevalt ja seda erinevate teoreetiliste raamistike baasil. Praeguse seisuga aga pole uurimuslikud leiud konsensuslikud ning viitavad ühelt poolt integratsiooni jätkumisele ja teisalt hoopis selle seiskumisele või taandarengule. Ühtlasi pole senini piisavalt tähelepanu pööratud integratsiooniteemalistele ühiskondlikele aruteludele Balti riikides ja Saksamaal.

Soovime projekti käigus selle uurimislünga täita, sidudes üksteisega diskursuse , meedia, kommunikatsiooni ja kriitilise teooria Euroopa õpingute koolkonna. Selle terviku raames saame võrrelda neljas liikmesriigis toimuvaid integratsiooniteemalisi arutelusid, eriti mis puutub sellesse, kuidas mõtestatakse ühiskonna alustalasid, identiteeti ja legitiimsust.  Kasutame võrdluses varasemaid uurimusi, mis käsitlevad rahvuslikke hinnanguid Euroopa valitsemistavadele ja Nõukogude-järgseid võimustrateegiaid. Meie esinejad lähtuvad nende integratsiooniteemaliste arutelude analüüsimisel erinevatest erialadest ning toovad esile ühiskondlike arutelude erinevad aspektid.

Projekti otsene ja kaudne sihtrühm; projekti kaasatud isikute hulk

Otsene sihtrühm: poliitikaeksperdid, mõttekodade esindajad, teadurid, õppejõud ja tudengid.

Kaudne sihtrühm: riigiteenistujad, diplomaadid ja ajakirjanikud.

Avalikud üritused projekti raames

Projekti liikmed korraldavad Tartu Ülikoolis laiemale üldsusele avatud COVID-19 teemalise arutelu. Arutelu lindistatakse ja laetakse videoklipina üles Youtube’i ja Tartu Ülikooli veebilehele.